THUẾ NHẬP KHẨU CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

23/08/2020

Công văn 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020 1. Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu […]

Xem +